When you f*** up

https://youtu.be/uwDVvwboOHU

[FotB intensifies]